Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos 2023.03.01-től

1. Preambulum

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a www.borett.com weboldalt üzemeltető BORETTWINE Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest, Gödöllői u. 173., adószám: 32229512-2-42., képviselő: Crab Mária Antoanett, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-413147, e-mail cím: privacy@borett.com, telefon: 06 70 269 1286) (továbbiakban: Adatkezelő vagy Üzemeltető) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Üzemeltető adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen adatkezelési tájékoztató kizárólag a www.borett.com weboldal tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a www.borett.com weboldalról közvetlenül hozzáférhetőek.
 

Az Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), az 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („Kutatási tv.”) és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

A weboldalon önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

2. Definíciók, rövidítések

Infotv.: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; GDPR)

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR)

Üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális irányultságra vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelyek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűzőfő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészégi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;(GDPR)

IP cím: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

– jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság,
– célhoz kötöttség,
– adattakarékosság,
– pontosság,
– korlátozott tárolhatóság,
– integritás és bizalmas jelleg,
– az adatkezelő elszámoltathatósága.

3. Az adatkezelés módjai

Az Üzemeltető által üzemeltetett www.borett.com internetes honlap felkeresésével Ön „Személyazonosító adatokat”(pl. név, e-mail cím) adhat át számunkra.

Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az Üzemeltető ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel, és legfeljebb 14 hónapig tárolja.

A www.borett.com oldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt – kap a látogató a számítógépére, amennyiben a cookiek alkalmazásához ön kifejezetten hozzájárul a cookiek engedélyezése gomb megnyomásával. Ennek révén a látogató a számítógépének böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Ezzel kapcsolatos további információkat az alábbi oldalon találhat: Süti tájékoztató

4. Adatkezelés célja, jogalapja, terjedelme, időtartama

Az adatkezelés célja: ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel. Jellemzően nem természetes személyekkel, mint ügyfelekkel történik a kapcsolatfelvétel, de a jogi személyek kapcsolattartóinak adatai is az adatkezelés tárgyát képezhetik.

4.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját a GDPR  6.cikk (1) a, b, c, f) bekezdései teremtik meg, azaz az adatkezelésre az Ügyfél megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata, hozzájárulása alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek (GDPR  6.cikk (1) a.), továbbá az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ügyfél az egyik fél (GDPR 6.cikk (1)b) valamint az adatkezelés az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR  6.cikk (1) c.) (pl. számlázáshoz szükséges adatok beszerzése).

Az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a személyes adat a nem természetes személy szerződő partnernek a munkavállalójáé, akkor a személyes adatokat a szerződéses partner továbbítja az Üzemeltető felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Ilyenkor a munkáltató (a szerződéses partner) a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 10. § (1) bekezdése alapján szerzi meg és kezeli a személyes adatokat, míg az Üzemeltető a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint a szerződéses partnere jogos érdekében veszi át tőle és kezeli a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig.

A GDPR 6. cikk (1) (f) pontjára történő hivatkozás esetén fontos annak kimutatása(érdekmérlegelési teszt), hogy a harmadik személy jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez-e az adott esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, és a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás-e. A magyar szabályozás szerint a cégek képviselőinek  adatai közérdekből nyilvános adatok üzleti kapcsolattartási céllal, mivel jogszabály alapján különböző nyilvános adatbázisokban szerepelnek.

4.2. Az adatkezelés terjedelme

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A kapcsolatfelvétel során jelen szabályzat elfogadásával az Ügyfél beleegyezik abba, hogy adatait az Üzemeltető kezelje és felhasználja.

Az Üzemeltető a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a BlazeArts Kft. (Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8, Weboldal: https://www.forpsi.hu/, Kapcsolatfelvétel: info@forpsi.hu, (+36) 1 610 5506) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

Az oldal a tárhelyszolgáltató által biztosított DV SSL tanúsítvánnyal rendelkezik.

További információt a tárhelyszolgáltató adatkezelési tájékoztatójában találhat. (link)

4.3. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a kapcsolat felvétel alkalmával megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg Ön az adatkezeléshez a kapcsolatfelvétel alkalmával adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 14 hónapig tárolja.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás az Adatkezelő és az Ügyfél között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően az Adatkezelő törli.

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre az Adatkezelő és az Ügyfél között, a kommunikáció során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezelheti, legfeljebb az elévülési idő (teljesítést követő 5 év) lejártáig.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban: A személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított 8 évig kezeli az Adatkezelő.) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

4.4. Adatok megadásának felelőssége

Az Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépéssel, belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet közölte.

4.5. Adattovábbítás címzettjei, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

Az Önnel kapcsolatos adatokat a következőkkel oszthatjuk meg:

a) A szerződéseink teljesítése érdekében igénybe vett közreműködőinkkel; a közreműködőkre (beleértve a szerződéses partnereinket) szerződéses kötelezettség vonatkozik, amelynek értelmében az adatokat bizalmasan és biztonságos módon kell kezelniük, és tilos számukra az adatokat bármilyen egyéb célra felhasználni a nyújtott szolgáltatások biztosításán kívül.

b) Abban az esetben, ha szükségesnek vagy megfelelőnek ítéljük meg: (a) a vonatkozó törvények értelmében; (b) törvényi előírás alapján, a közigazgatási vagy kormányzati hatóságok által indított jogi eljárásokat is ideértve; (c) a szerződéses feltételeink és kikötéseink foganatosítás érdekében; vagy (d) a rendelkezésére álló jogorvoslatok keresésének lehetővé tétele vagy az általunk elszenvedett károk korlátozása érdekében.

5. Az Ügyfél jogainak gyakorlása, panaszkezelés

Az Ügyfél kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adathordozhatóságra.

5.1. Az Ügyfél hozzáférési joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. Cikkében megjelölt információkhoz hozzáférést kapjon (pl. az adatkezelés céljai; személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az ügyfél joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga).

Az adatkezelő az Ügyfél kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, és ha az adatkezelő az Ügyfél bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az Üzemeltetőnél kezdeményezheti a privacy@borett.com e-mail címen.

5.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés kezdeményezése az Üzemeltetőhöz e-mailen a privacy@borett.com címre elküldött kérelemmel lehetséges.

5.4. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. (Info tv.)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. (GDPR)

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

5.7. Panaszkezelés

Ha Ön az Üzemeltető döntésével nem ért egyet, illetve ha az Üzemeltető a határidőt elmulasztja, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az adatkezelő székhelye szerinti megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

6. Adatbiztonság, adatvédelmi incidens

Az Üzemeltető a kapcsolatfelvétel során keletkezett személyes adatokat a saját szerverén elektronikusan tárolja.

Az Üzemeltető kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Üzemeltető törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Beépített és alapértelmezett adatvédelem

Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Adatvédelmi incidens:

Amint az adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

Az Ügyfelet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa vagy más érintett hatóságok például bűnüldöző hatóságok által adott útmutatást.

7. Egyéb szabályok

7.1. Az adatok feldolgozása egyrészt informatikai eszközökkel, másrészt adatfeldolgozó igénybevételével történik. Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az Infotv. és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései az irányadóak.

7.2. BORETTWINE Ügynöki Kft. jogosult módosítani a jelen Tájékoztatót. Ebben az esetben az Üzemeltető a frissített változatot közzéteszi a honlapon